شخصی سازی

سال 1398، رونق توليد
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منو اصلي جديدمنو اصلي جديد
ميز خدمت الكترونيك
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره ما</span>درباره ما
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ساختار سازماني</span>ساختار سازماني
دفتر هيئت مديره و مديرعامل
اعضاي هيئت مديره
Collapse معاونت برنامه ريزي وتحقيقاتمعاونت برنامه ريزي وتحقيقات
دفتر برنامه ريزي و بودجه
دفتر تحقيقات
Collapse معاونت بهره برداريمعاونت بهره برداري
Collapse نظارت بر بهره بردارينظارت بر بهره برداري
ساختار سازماني دفتر نظارت بر بهره برداري
اهداف و عملكرد
ديسپاچينگ
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفتر ايمني و كنترل ضايعات</span>دفتر ايمني و كنترل ضايعات
ساختار سازماني دفتر ايمني و كنترل ضايعات
اهداف استراتژيك
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفتر فناوري هاي نوين شبكه</span>دفتر فناوري هاي نوين شبكه
سامانه پردازش اطلاعات ديناميك شبكه (سپاد)
اتوماسيون شبكه توزيع
سامانه مديريت ناوگان بهره برداري
Collapse معاونت فروش و خدمات مشترکینمعاونت فروش و خدمات مشترکین
Collapse دفتر نظارت بر فروش و وصول مطالباتدفتر نظارت بر فروش و وصول مطالبات
ساختار سازماني دفتر نظار بر فروش و وصول مطالبات
مدير دفتر نظارت بر فروش و وصول مطالبات
مشخصات پرسنل دفتر نظارت بر فروش و وصول مطالبات
شاخص هاي استراتژيك و هدفگذاري
شاخص هاي ارزيابي
Collapse دفتر نظارت و كنترل لوازم اندازه گيريدفتر نظارت و كنترل لوازم اندازه گيري
وظايف دفتر اندازه گيري
مشخصات مدير و پرسنل دفتر
چارت سازماني دفتر و ادارات امور
شاخص هاي استراتژيك و هدفگذاري
شاخص هاي ارزيابي دفتر و ادارات امور
اهداف و كارنامه عملكرد
Collapse دفتر نظارت بر خدمات مشتركيندفتر نظارت بر خدمات مشتركين
ساختار سازماني دفتر
مدير دفتر نظارت بر خدمات مشتركين
سامانه ميزخدمت الكترونيك غير حضوري(سميع)
شاخص هاي استراتژيك و هدفگذاري
شاخص هاي ارزيابي
افتخارات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفتر مديريت مصرف</span>دفتر مديريت مصرف
ساختار سازماني دفتر مديريت مصرف
معرفي مدير دفتر
معرفي كارشناسان دفتر مديريت مصرف
ضوابط اجرائي توانير ، طرح هاي مديريت بار 97
سهميه كاهش پيك بار 98 ابلاغي شركت توانير
Collapse معاونت مهندسي معاونت مهندسي
چارت سازماني و شرح وظايف
چشم انداز
Collapse معاونت منابع انسانيمعاونت منابع انساني
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور كاركنان و رفاه </span>امور كاركنان و رفاه
چارت سازماني دفتر
مشخصات پرسنل دفتر
وظائف دفتر
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفتر آموزش</span>دفتر آموزش
چارت سازماني دفتر
مشخصات پرسنل دفتر
وظائف دفتر
پارك فناوري هاي نوين
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفتر توسعه مديريت</span>دفتر توسعه مديريت
چارت سازماني دفتر
مشخصات پرسنل دفتر
وظائف دفتر
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفتر سازماندهي و طبقه بندي مشاغل</span>دفتر سازماندهي و طبقه بندي مشاغل
چارت سازماني دفتر
مشخصات پرسنل دفتر
وظائف دفتر
Collapse معاونت مالي و پشتيباني معاونت مالي و پشتيباني
امور مالي
امور تداركات
اداره نظارت برخدمات
انبار مركزي
Collapse روابط عموميروابط عمومي
عملكرد سال 96
اهداف سال 97
چارت
خلاقيت و نوآوري
شاخصهاي ارزيابي
Collapse مديريت برونسپاريمديريت برونسپاري
مشخصات كاركنان مديريت
ماموريت برونسپاري
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">روش اجرايي</span>روش اجرايي
روش جذب پيمانكار
ارزيابي پيمانكاران
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دستور العمل ها </span>دستور العمل ها
تمديديد صلاحيت و رتبه بندي پيمانكاران
تشويق و تنبيه
تهيه آناليز قراردادها
نظارت وكنترل قراردادها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرم ها </span>فرم ها
مشخصات پيمانكاران
مشخصات پرسنل پيمانكار
ثبت نام شركتهاي پيمانكاري
Collapse دفتر بازار برق دفتر بازار برق
معرفي دفتر بازار برق
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مولد مقياس كوچك</span>مولد مقياس كوچك
دستورالعمل ها
س‍اختگاه هاي پيشنهادي مولد
مدارك صدور موافقت نامه
گزارشات
دفتر حراست
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امورهاي اجرايي</span>امورهاي اجرايي
امور برق شرق
امور برق جنوب غرب
امور برق جنوب شرق
امور برق غرب
امور برق شمال
امور برق شمال غرب
امور برق مركز
مديريت برق نواحي
محدوده امور ها
ساعات کار شرکت
چارت سازماني
نقش، جايگاه و وظايف شركت
خط مشي كيفيت
تاريخچه
منشور اخلاقي
بيانيه حريم خصوصي
سندراهبردي مشاركت مردمي
سند راهبرد مشاركت
چشم انداز شرکت
مأموريت شركت
آرمان شرکت
ارزشهای سازمانی
مسؤلیت اجتماعی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اطلاع رساني و بخشنامه ها</span>اطلاع رساني و بخشنامه ها
اطلاع رساني مشتركين
اطلاعيه ميز خدمت
سامانه پيشخوان مجوزهاي كشور
فراخوان دعوت به همكاري با وزارت نيرو
عضويت در سايت
آشنايي با قوانين و مقررات
راهنماي خدمات فروش و پس از فروش(حقوق شهروندي)
شرايط واگذاري انشعاب
اپليكيشن اندوريدي موبايل برق
فرم تاييدمهندس ناظر برق ساختمان جهت درخواست انشعاب برق(فرم ب وج)
منبع آزمون مسابقه حفظ و تفسير سوره انسان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">منابع توليد پراكنده</span>منابع توليد پراكنده
ثبت نام سامانه هاي برق خورشيدي ويژه مشتركين (مهرسان)
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نيروگاههاي توليد پراكنده</span>نيروگاههاي توليد پراكنده
مولدهاي پايه گازسوز
نيروگاههاي خورشيدي
نيروگاههاي بادي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دستورالعمل ها</span>دستورالعمل ها
راهنماي تعيين حداقل تجهيزات جانبي
راهنماي آزمون تجهيزات جهت اتصال
الزامات و قيود بهره برداري از منابع توليد پراكنده
دستورالعمل اتصال به شبكه منابع توليد پراكنده
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ساختگاه ها و ظرفيت هاي موجود</span>ساختگاه ها و ظرفيت هاي موجود
جدول اطلاعات
نقشه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سامانه هاي برق خورشيدي/بادي كوچك </span>سامانه هاي برق خورشيدي/بادي كوچك
معرفي طرح
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">قوانين و مقررات</span>قوانين و مقررات
مصوبه نرخ و شرایط خرید تضمینی
فلوچارت راهنماي سرمايه گذاران سامانه هاي برق خورشيدي و توربين بادي كوچك
الزامات فني تجهيزات سامانه برق خورشيدي
الزامات فني تجهيزات سامانه توربين بادي كوچك
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نمونه قراردادها</span>نمونه قراردادها
نمونه قرارداد خريد تضميني سرمايه گذار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پيمانكاران </span>پيمانكاران
فهرست پيمانكاران واجد صلاحيت
مدارك مورد نياز براي پيمانكاري
فرم ثبت نام
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات بهره برداري و پايش سامانه هاي خورشيدي</span>خدمات بهره برداري و پايش سامانه هاي خورشيدي
شرح خدمات پايه
شركتهاي ارائه دهنده خدمات
عيوب و خطاهاي احتمالي در سامانه هاي فتوولتائيك
پنل ورود پيمانكاران سامانه هاي برق خورشيدي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">لينك هاي مرتبط</span>لينك هاي مرتبط
برق منطقه اي اصفهان
توانير
دفتر خصوصي سازي وزارت نيرو
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نشريه الكترونيكي</span>نشريه الكترونيكي
سال 98
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ويژه كاركنان</span>ويژه كاركنان
ورود پرسنلارتباط با ما
آدرس: اصفهان، خيابان عباس آباد، جنب رستوران شهرزاد، شركت توزيع برق شهرستان اصفهان 
ساعات كار: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:15 لغايت 15:30 
كد پستي:  8134617131   
تلفنخانه: 2-32240680، 3-36613011 (031) 
نمابردبيرخانه: 32225832-031    
روابط عمومي:36623161-031  
نمابرروابط عمومي: 32240687-031     
شماره پيامك: 100000121
پست الكترونيك:  info@eepdc.ir
آمار بازدید
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به  شركت توزيع نيروي برق شهرستان اصفهان  ميباشد.
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه