سال 1397، حمايت از كالاي ايراني
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منو اصلي جديدمنو اصلي جديد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات الكترونيك </span>خدمات الكترونيك
راهنماي خدمات الكترونيك
نظرسنجي خدمات الكترونيك
درگاه ملي خدمات دولت همراه
سامانه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات
درگاه ملي خدمات دولت هوشمند
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره ما</span>درباره ما
نقش، جايگاه و وظايف شركت
تاريخچه
منشور اخلاقي
خط مشي كيفيت
آشنايي با قوانين و مقررات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ساختار سازمانی</span>ساختار سازمانی
مدير عامل
دفتر هيئت مديره و مديرعامل
Collapse معاونت بهره برداريمعاونت بهره برداري
ديسپاچينگ
Collapse بازار برق بازار برق
معرفي دفتر بازار برق
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مولد مقياس كوچك</span>مولد مقياس كوچك
دستورالعمل ها
س‍اختگاه هاي پيشنهادي مولد
مدارك صدور موافقت نامه
گزارشات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفتر ايمني و كنترل ضايعات</span>دفتر ايمني و كنترل ضايعات
اهداف استراتژيك
دفتر فناوري هاي نوين شبكه
Collapse معاونت فروش و خدمات مشترکینمعاونت فروش و خدمات مشترکین
Collapse دفتر نظارت بر فروش و وصول مطالباتدفتر نظارت بر فروش و وصول مطالبات
ساختار سازماني دفتر نظار بر فروش و وصول مطالبات
مدير دفتر نظارت بر فروش و وصول مطالبات
مشخصات پرسنل دفتر نظارت بر فروش و وصول مطالبات
شاخص هاي استراتژيك و هدفگذاري
شاخص هاي ارزيابي
Collapse دفتر نظارت و كنترل لوازم اندازه گيريدفتر نظارت و كنترل لوازم اندازه گيري
وظايف دفتر اندازه گيري
مشخصات مدير و پرسنل دفتر
چارت سازماني دفتر و ادارات امور
شاخص هاي استراتژيك و هدفگذاري
شاخص هاي ارزيابي دفتر و ادارات امور
اهداف و كارنامه عملكرد
Collapse دفتر نظارت بر خدمات مشتركيندفتر نظارت بر خدمات مشتركين
ساختار سازماني دفتر
مدير دفتر نظارت بر خدمات مشتركين
سامانه پذيرش غيرحضوري سميع
شاخص هاي استراتژيك و هدفگذاري
شاخص هاي ارزيابي
عملكرد سامانه غير حضوري سميع
آمار كل مشتركين به تفكيك تعرفه و امور
آمار جذب مشتركين به تكفيك تعرفه و امور
افتخارات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفتر مديريت مصرف</span>دفتر مديريت مصرف
ساختار سازماني دفتر مديريت مصرف
معرفي مدير دفتر
معرفي كارشناسان دفتر مديريت مصرف
ضوابط اجرائي توانير ، طرح هاي مديريت بار 97
رئوس برنامه هاي عملياتي دفتر مديريت مصرف سال 97
Collapse معاونت منابع انسانيمعاونت منابع انساني
امور كاركنان و رفاه
دفتر طبقه بندي مشاغل
دفتر آموزش
دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت مالي و پشتيباني </span>معاونت مالي و پشتيباني
امور مالي
امور تداركات
اداره نظارت برخدمات
انبار مركزي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت برنامه ريزي وتحقيقات</span>معاونت برنامه ريزي وتحقيقات
دفتر برنامه ريزي و بودجه
دفتر تحقيقات
دفتر حراست
مديريت برونسپاري
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">روابط عمومي</span>روابط عمومي
عملكرد سال 96
اهداف سال 97
چارت
خلاقيت و نوآوري
شاخصهاي ارزيابي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امورهاي اجرايي</span>امورهاي اجرايي
امور برق شرق
امور برق جنوب غرب
امور برق جنوب شرق
امور برق غرب
امور برق شمال
امور برق شمال غرب
امور برق مركز
مديريت برق نواحي
هيأت مديره
محدوده امور ها
مديران امورها
ساعات کار شرکت
چشم انداز شرکت
مأموريت شركت
آرمان شرکت
ارزشهای سازمانی
مسؤلیت اجتماعی
چارت سازماني
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اطلاع رساني و بخشنامه ها</span>اطلاع رساني و بخشنامه ها
اطلاعيه ويژه هيأت هاي عزاداري
اطلاعيه ميز خدمت
عضويت در سايت
راهنماي خدمات فروش و پس از فروش(حقوق شهروندي)
شرايط واگذاري انشعاب
اپليكيشن اندوريدي موبايل برق
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">منابع توليد پراكنده</span>منابع توليد پراكنده
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نيروگاههاي توليد پراكنده</span>نيروگاههاي توليد پراكنده
مولدهاي پايه گازسوز
نيروگاههاي خورشيدي
نيروگاههاي بادي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دستورالعمل ها</span>دستورالعمل ها
راهنماي تعيين حداقل تجهيزات جانبي
راهنماي آزمون تجهيزات جهت اتصال
الزامات و قيود بهره برداري از منابع توليد پراكنده
دستورالعمل اتصال به شبكه منابع توليد پراكنده
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ساختگاه ها و ظرفيت هاي موجود</span>ساختگاه ها و ظرفيت هاي موجود
جدول اطلاعات
نقشه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سامانه هاي برق خورشيدي/بادي كوچك </span>سامانه هاي برق خورشيدي/بادي كوچك
معرفي طرح
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">قوانين و مقررات</span>قوانين و مقررات
مصوبه نرخ و شرایط خرید تضمینی
فلوچارت راهنماي سرمايه گذاران سامانه هاي برق خورشيدي و توربين بادي كوچك
الزامات فني تجهيزات سامانه برق خورشيدي
الزامات فني تجهيزات سامانه توربين بادي كوچك
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نمونه قراردادها</span>نمونه قراردادها
نمونه قرارداد خريد تضميني سرمايه گذار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پيمانكاران </span>پيمانكاران
فهرست پيمانكاران واجد صلاحيت
مدارك مورد نياز براي پيمانكاري
فرم ثبت نام
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">لينك هاي مرتبط</span>لينك هاي مرتبط
برق منطقه اي اصفهان
توانير
دفتر خصوصي سازي وزارت نيرو
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پيك برق نصف جهان</span>پيك برق نصف جهان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نشريه هاي سال 91</span>نشريه هاي سال 91
نشريه شماره 35
نشريه شماره 34
نشريه شماره 33
نشريه شماره 32
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نشريه هاي سال 92</span>نشريه هاي سال 92
نشريه شماره 36
نشريه شماره 37
نشريه شماره 38
نشريه شماره 39
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نشريه هاي سال 93</span>نشريه هاي سال 93
نشريه شماره 40
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نشريه هاي سال 94</span>نشريه هاي سال 94
نشريه شماره 41
نشريه شماره 42
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نشريه هاي سال 95</span>نشريه هاي سال 95
نشريه شماره 43
نشريه شماره 44
نشريه سال 96
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ويژه كاركنان</span>ويژه كاركنان
نرم افزارهاي داخلي سازمان
چگونگي رشد و ارتقاء
درمان
بيمه
بازنشستگان
اخبار و گزارشات شركت
پيشنهادات كاركنان
تماس كاركنان با مسوولين شركت
ايثارگران و بسيجيان
پرسش از شما پاسخ از ما
رفاه
خدمات عمومي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">عملكرد شركت </span>عملكرد شركت
بروشور عملكرد شركت
كارنامه سال 95
كارنامه سال 94
كارنامه سال 93
كارنامه سال 92
كارنامه سال 91
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دوره هاي آموزشي</span>دوره هاي آموزشي
پيمانكاران
پرسنل رسمي
ورزش
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اطلاعيه هاي آموزشي</span>اطلاعيه هاي آموزشي
دستورالعمل ارتقاء بخش شغلي
مأمورتهاي آموزشي
آئين نامه كارآموزي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پيوند ها</span>پيوند ها
دفتر مقام معظم رهبري
دفتر رياست جمهوري
وزارت نيرو
توانير
استانداري
فرمانداري
پرتال مردم
شركت مديريت شبكه برق ايران
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پیوندهای دیگر </span>پیوندهای دیگر
شركت هاي توزيع
برق هاي منطقه اي
نيروگاه ها
معاونت انرژي
متن
پژوهشگاه نيرو
سازمان بهره وري انرژي (سابا)
سازمان انرژي هاي نو ايران ( سانا )
شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران مپنا
انجمن صنفي كارفرمايي شركتهاي توزيع برق
دفتر تبليغات اسلامي اصفهان
سازمان توسعه برق ايران
پايگاه اطلاع رساني دولت
لينك مسابقات كتاب خواني
خبرگزاري فارس
خبرگزاري دانشجويان ايران ( ايسنا)
خبرگزاري تسنيم
رسانه هاي همكار
سايتهاي صنعت آب و برق
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تماس باما</span>تماس باما
محدوده شركت
تماس با مديرعامل
درخواست ملاقات با مدیرعامل
معاونت ها
امورهاي اجرايي
دفتر تداركات
دفتر حراست
دفتر روابط عمومي
دفتر حقوقي
دفتر رسيدگي به شكايات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تلفن هاي ستادي و اجرايي</span>تلفن هاي ستادي و اجرايي
شماره تماس هاي ستادي
شماره تماس امورهاي اجرايي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شركت هاي بالادستي </span>شركت هاي بالادستي
شركت توانير
وزارت نيرو
سایتهای صنعت آب و برق
مسئول بارگذاري محتواي وب سايت
ارتباط با ماارتباط با ما
آدرس: اصفهان، خيابان عباس آباد، جنب رستوران شهرزاد، شركت توزيع برق شهرستان اصفهان 
كد پستي:  8134617131   
تلفنخانه: 2-32240680، 3-36613011 (031) 
نمابردبيرخانه: 32225832-031    
روابط عمومي:36623161-031  
نمابرروابط عمومي: 32240687-031     
شماره پيامك: 100000121
پست الكترونيك:  info@eepdc.ir
آمار بازدید
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به  شركت توزيع نيروي برق شهرستان اصفهان  ميباشد.

اندازه قلم:

Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه